Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Securiplus-Systems bvba   Art. 1 Toepassingsgebied   a) Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de in deze offerte beschreven opdracht die Securiplus-Security in opdracht van de klant zal uitvoeren.   b) Door zijn bestelling, ongeachte de wijze waarop deze geplaatst wordt, erkent de klant kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze te aanvaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn enkel mogelijk mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.   c) De eventuele nietigheid of ongeldigheid van één of meerdere artikelen van deze voorwaarden brengt niet de nietigheid van de andere artikelen van deze voorwaarden of van de overeenkomst met zich mee.   Art. 2 Prijsopgaven en overeenkomsten   a) Behoudens andersluidende bepalingen gelden de prijsopgaven gedurende 30 dagen. De overeenkomst komt slechts tot stand na onze schriftelijke bevestiging of bij (begin van) uitvoering.   b) Elke verandering door de klant aangebracht aan de oorspronkelijke bestelling na prijsopgave, zal enkel uitgevoerd worden na schriftelijke akkoord van de klant met de door ons geformuleerde en eventueel gewijzigde voorwaarden o.a. m.b.t. de prijs, de betalingsvoorwaarden, uitvoeringstermijnen, enz.   c) De prijzen zijn opgemaakt op de thans geldende waarden bij het sluiten van het contract. Indien de lonen, materialen of andere kosten wijzigingen ondergaan ten gevolge van schommelingen waar Securiplus-Security geen invloed op heeft, behoudt zij zich het recht de prijzen op evenredige wijze aan te passen.   Art. 3 Bestellingen en annulatie   a) Wanneer Securiplus-Security na bevestiging van de opdracht en voor de oplevering ervan omstandigheden verneemt waardoor de afspraken niet meer voldoende verzekerd zijn, o.a. insolvabiliteit van de klant, heeft Securiplus-Security het recht vooruitbetaling of borgstelling te vorderen. Bij gebreke aan uitvoering hiervan door de klant heeft Securiplus-Security BVBA het recht de overeenkomst op te zeggen zonder enig recht van schadevergoeding vanwege de klant.   b) Securiplus-Security behoudt zich het recht voor niet over te gaan tot uitvoering of verlenging van diensten en werken zolang niet alle voorafgaande en reeds vervallen facturen volledig betaald zijn   c) Wanneer Securiplus-Security ingevolge overmacht niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt zij zich het recht om de overeenkomst te beëindigen. Tevens kan zij, indien nodig, de overeenkomst opschorten of inkorten zonder dat hiervoor schadevergoeding verschuldigd is aan de klant.   d) In elk geval van annulatie vanwege klant is de klant gehouden een forfaitaire schadevergoeding te betalen ten belope van 20% van het contract, met een minimum van 100,00 EUR.   e) Kosteloze annulatie van de overeenkomst kan voor die klanten die consumenten zijn in de zin van het Wetboek van economisch recht, boek VI enkel middels aangetekend schrijven 8 dagen na totstandkoming van de overeenkomst   f) In ieder geval dient de klant de reeds geleverde prestaties te vergoeden aan 65,00 EUR/uur. Per gereden kilometer wordt een bedrag van 1,15 EUR aangerekend. Deze tarieven zijn exclusief BTW   Art. 4 Uitvoering en aanvaarding   a) Behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst heeft de termijn van de leverings- en uitvoeringswerken een indicatief karakter. Zij verbinden Securiplus-Security geenszins.   b) De klant zal alle nodige en nuttige informatie voor de uitvoering van de opdracht zoals bijvoorbeeld het merken van de bekabeling, ter beschikking stellen van Securiplus-Security   c) Indien de werken niet of niet aaneensluitend uitgevoerd kunnen worden en de oorzaak hiervan te wijten is aan de klant, zullen voor de hier opvolgende interventies verplaatsingskosten en bijkomende werkuren aangerekend worden. Voorbeelden hiervan zijn (niet limitatief): het niet aanwezig zijn van de klant op het afgesproken uur, het niet aanwezig zijn van water of elektriciteit, het niet merken van de bekabeling, het niet deugdelijk werken van de telefoonlijn   d) Indien binnen de 5 dagen na het beëindigen der werkzaamheden geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan SecuriplusSecurity worden de werken als aanvaard en volledig beschouwd. Het risico (waaronder bijvoorbeeld diefstal, beschadiging, )voor reeds geleverde producten en/of diensten gaat over bij levering van de diensten en/of producten. Verdere werken door andere dan de werknemers van Securiplus-Security mogen slechts gebeuren na aanvaarding van de werken.   Art. 5 Opzeg periodieke contracten   a) Contracten met betrekking tot opdrachten van periodieke aard kunnen maar voortijdig beëindigd worden mits betaling van de nog verschuldigde sommen van de resterende contractperiode   b) De opzegperiode bedraagt één maand. Deze termijn begint te lopen de eerste dag van de maand volgend op de maand van verzending   Art. 6 Betalingen   De facturen moeten behoudens andersluidende bepalingen in onze prijsaanbiedingen contant betaald worden. In geval van niet tijdige betaling brengt het onbetaald gedeelte van het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 10 % per jaar. De forfaitaire schadevergoeding zal steeds 10% van het factuurbedrag met een minimum 100,00 EUR bedragen. Het niet betalen op de vervaldag (van een gedeelte) van de factuur maakt het saldo van alle andere facturen opeisbaar. Daarenboven behoudt Securiplus-Security bvba zich het recht voor om verdere leveringen en plaatsingen stop te zetten. Protesten van facturen geschieden uitsluitend door een gemotiveerde schriftelijke en aangetekende zending binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur en met vermelding van de factuurdatum en het factuurnummer.   Art. 7 Garantie en klachten   a) Securiplus-Security bvba zal enkel aansprakelijk zijn voor fabricagedefecten. De aansprakelijkheid dienaangaande van Securiplus-Security bvba is beperkt tot de kosten van reparatie en/of vervanging van het product onder garantie.   b) Zichtbare gebreken dienen op straffe van verval van garantie binnen de 5 dagen na de levering/uitvoering en alleszins voor enig gebruik, wijziging of herstelling plaatsvindt per aangetekend schrijven te worden meegedeeld. Een consument in de zin van artikel 1649bis BW dient elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering binnen 2 maanden vanaf de vaststelling van het gebrek per aangetekend schrijven kenbaar te maken.   c) Bij verborgen gebreken is de klant op straffe van verval van garantie gehouden het gebrek binnen de 5 dagen na ontdekking ervan, per aangetekend schrijven mee te delen. De aansprakelijkheid voor verborgen gebreken kan slechts tot 1 jaar na oplevering worden ingeroepen. Een consument in de zin van artikel 1649bis BW dient elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering binnen 2 maanden vanaf de vaststelling van het gebrek per aangetekend schrijven kenbaar te maken.   d) Een consument kan de wettelijke garantie inroepen indien de non-conformiteit wordt vastgesteld binnen 2 jaar vanaf de levering van het goed. Indien de vaststelling is gedaan binnen de eerste zes maanden na levering van het goed aan de consument wordt verondersteld dat het gebrek bestaat sinds de levering. Indien de vaststelling meer dan zes maanden na de levering werd gedaan, is de consument verplicht het bestaan van de non-conformiteit op het moment van de levering te bewijzen.   Art. 8 Aansprakelijkheid   a) Securiplus-Security bvba is slechts aansprakelijk voor enige tekortkoming ingeval de tekortkoming is veroorzaakt door ernstige nalatigheid in hoofde van Securiplus-Security, dan wel doordat zij onjuist heeft gehandeld hetgeen haar in ernstige mate te verwijten moet vallen. SecuriplusSecurity bvba zal niet aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt door eigen fouten welke werden veroorzaakt door haar aangestelde, zelfs niet indien deze fout als een zware fout gekwalificeerd kan worden.   b) Securiplus-Security bvba is in geen geval aansprakelijk indien de klant de door Securiplus-Security bvba gegeven adviezen en/of instructies niet, niet volledig en/of niet naar behoren heeft opgevolgd.   c) De totale door Securiplus-Security bvba te vergoeden schade is te allen tijde beperkt tot het bedrag van de tussenkomst voor het betreffende schadegeval van de aansprakelijkheidsverzekering van Securiplus-Security bvba.   d) Tekortkomingen van aanbieders van (mobiele) (data) telecommunicatiediensten en door ingeschakelde derden, zoals politie, brandweer of een bewakingsdienst waarvan Securiplus-Security bvba voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, zijn niet aan Securiplus-Security bvba toerekenbaar.   e) Securiplus-Security bvba is niet aansprakelijk voor schade indien de klant zich tegen deze schade heeft verzekerd of zich redelijkerwijs had kunnen verzekeren bij diens eigen BA verzekeraar. De klant vrijwaart Securiplus-Security bvba voor aanspraken van verzekeraars dienaangaande.   f) De klant dient de geleden schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken na het ontstaan ervan middels aangetekend schrijven aan Securiplus-Security bvba melden. Elke vordering van de klant ten aanzien van Securiplus-Security bvba verjaart sowieso na verloop van één jaar na het ontstaan van de schade.   Art. 9 Eigendomsvoorbehoud   De materialen die werden geleverd in het kader van deze overeenkomst blijven de eigendom van Securiplus-Security bvba tot op het ogenblik dat de klant al zijn schulden gedelgd heeft   Art. 10 Uitdrukkelijk ontbindend beding   Securiplus-Security bvba behoudt zich het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen. In dit geval is de klant in ieder geval een schadevergoeding verschuldigd van 20% op de waarde van het contract met een minimum van 100,00 EUR.   Art. 11 Geschillen   Al onze overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Enkel de rechtbanken te Antwerpen zijn bevoegd.

Wie zijn we:

Jeffrey Quirynen

Ceo

Tom Govaerts

Testen & Techniek

Mathias Parys

Testen & Techniek

HAPPY CLIENTS


Ik ben architect en zocht voor onze woning een mooie brandsensor, Wat kunnen ze die dingen toch lelijk maken! Deze is perfect! Klein, snel te monteren met M3 tape of kleine vijsjes.

Hij werkt ook perfect dat hebben we gemerkt toen de gourmet hier wat uit de hand liep.


Kitty Strybol

Architect Sint-Niklaas